ITOEN : 2008 tully's
poster
CD : Takahisa Fujita / dentsu
AD : Takahiro Kurashima / dentsu
CW : Shimpei Matsumura / dentsu