SQUARE : Bouncer
magazine 2P
CD : Makoto Takeuchi / dentsu
CW : Shunsuke Iwai / dentsu