MIDTOWN : christmas 2011
poster
CD : Shotaro Sakaguchi / dentsu
AD : Takahiro Kurashima / dentsu
CW : Haruko Tsutsui / dentsu