KENWOOD : Avino
poster
CD : Yuzou Nishihashi / dentsu
CW : Sawako Tsushima / dentsu
P : M.Hasui:Yasuyuki Amazutsumi(商品)