KIRIN : HEART LAND magazine 1P CD : Kotaro Miyatake / dentsu Shio Shimizu