Otsuka Beverage : crystal geyser
magazine 1P
CD : Shotaro Sakaguchi / dentsu
AD : Yo Hirata /dentsu
CW : Akihiko Sato / dentsu